eshopkulla.eu
Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
+421 2 330 144 09, Po-Pia 8-16 hod.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
 1. Úvod
 2. O nákupe
 3. Ochrana súkromia
Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. 

Ochrana osobných údajov

 

Článok XI. VOP

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

11.1      Predávajúci bude pracúvať osobné údaje dotknutej osoby (najmä Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou) ako v súlade so ZOOÚ, GDPR a zásadami spracúvania osobných údajov uvedených v uvedených predpisoch.

 

11.2      Prevádzkovateľom v zmysle ZOOÚ je Predávajúci. Kontaktné údaje Predávajúceho ohľadom ochrany osobných údajov sú: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava a emailová adresa: osobneudaje@kulla.eu. Dotknutou osobou v zmysle ZOOÚ a pre účely tohto článku VOP sa považuje Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou. Ak je Kupujúci právnickou osobou, za dotknutú osobu v zmysle ZOOÚ a pre účely tohto článku VOP sa môžu považovať štatutárne orgány (napr. konateľ) alebo kontaktné osoby, ktoré Kupujúci uviedol v rámci objednávky.

 

11.3      Právnym základom, na základe ktorého bude Predávajúci spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, sú (i) nevyhnutnosť spracúvania osobných údajov na uzavretie a plnenie Kúpnej zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, za ktorú sa považuje najmú odoslanie objednávky Záujemcom (§ 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ), (ii) oprávnené záujmy Kupujúceho (§ 13 ods. 1 písm. f) ZOOÚ) ako napr. záujem na zlepšovanie kvality služieb pre zákazníkov, flexibilný kontakt so zákazníkmi, marketing, uplatňovanie nárokov Predávajúceho, (iii) spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitných právnych predpisov (§ 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ) ako napr. spracúvanie údajov na faktúrach a dodacích listoch podľa účtovných a daňových predpisov, a/alebo (iv) súhlas Kupujúceho (§ 13 ods. 1 písm. a) ZOOÚ). Právne základy sa môžu kumulovať.

 

11.4      Rozsah spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb:

 

 1. meno, priezvisko a titul (ak bol Kupujúcim uvedený),
 2. adresa trvalého pobytu vrátane PSČ, príp. adresa obvyklého bydliska,
 3. dodacia adresa vrátane PSČ (ak sa líši od adresy trvalého pobytu),
 4. emailový a telefonický kontakt,
 5. ak je Kupujúci podnikateľ, tak aj obchodné meno, miesto podnikania, IČO, DIČ a príp. IČ-DPH alebo údaj, že Kupujúci nie je platcom DPH,
 6. číslo účtu, z ktorého bude platená kúpna cena Predávajúcemu či iné platobné údaje,
 7. iné údaje, ktoré sám Záujemca/Kupujúci uvedenie v jeho objednávke.

 

11.5      Všetky osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode bude Predávajúci oprávnený a povinný spracúvať aj bez súhlasu Kupujúceho na právnom základe plnenia Kúpnej zmluvy. Osobné údaje uvedené v bode 11.4 písm. a), b), e) a f) bude Kupujúci spracúvať aj z dôvodu, že to vyžadujú účtovné a daňové predpisy (napr. povinné náležitosti účtovných dokladov) a z dôvodu oprávnených záujmov Predávajúcho, ktorým je uplatňovanie nárokov Predávajúceho. Osobný údaj uvedený v bode 11.4 písm. c) bude Predávajúci spracúvať aj z titulu oprávneného záujmu Predávajúcho, ktorým je flexibilný kontakt so zákazníkom (napr. pri doručovaní tovaru), zlepšovanie celkového komfortu zákazníkov Predávajúceho, informovanie o akciách a zľavách Predávajúceho, otváracej dobe prevádzok Predávajúceho, marketingovým aktivitám súvisiacimi s Tovarmi alebo predmetom plnenia Kúpnej zmluvy, ochrana právnych nárokov Predávajúceho, predchádzanie vzniku škôd a kriminality, bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov Predávajúceho a tretích strán.  Osobný údaj uvedený v bode 11.4 písm. g) bude Predávajúci spracúvať aj na základe oprávneného záujmu Predávajúcho, ktorým je bezpečnosť, ochrana majetku a zdravia, predchádzanie kriminality a uplatňovanie právnych nárokov Predávajúceho.

 

11.6      Osobné údaje uvedené bode 11.4 tohto článku VOP, resp. osobné údaje uvedené Záujemcom a/alebo Kupujúcim v objednávke, bude Predávajúci spracúvať aj za účelom priameho marketingu, pričom Záujemca a/alebo Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s tým, aby mu Predávajúci zasielal v elektronickej alebo písomnej forme informácie a reklamné materiály týkajúce sa podnikateľskej činnosti Predávajúceho a spoločností zo Skupiny KULLA, a to bez časového obmedzenia do odvolania súhlasu Záujemcom/Kupujúcim. Záujemca alebo Kupujúci je oprávnený tento súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely priameho marketingu kedykoľvek odvolať, a to oznámením doručeným Predávajúcemu v elektronickej forme (emailom) alebo písomne na kontakty Predávajúceho uvedené v bode 1.2 týchto VOP. Odvolaním súhlasu dotknutej osoby nie sú dotknuté oprávnenia (a povinnosti) Predávajúceho spracúvať osobné údaje uvedené v bode 11.4 tohto článku VOP na základe iných právnych základov a k iným účelom.

 

11.7      Kupujúci berie na vedomie, že priestory prevádzok Predávajúceho sú monitorované kamerovým systémom s nahrávaním. V prípade, ak si Kupujúci vyzdvihne Tovar osobne v niektorej z prevádzok Kupujúceho, bude Predávajúci spracúvať aj audiovizuálne záznamy (vizuálna podoba dotknutej osobe) počas jej prítomnosti v prevádzke  Predávajúceho, a to z dôvodu oprávneného záujmu Predávajúceho (ochrana právnych nárokov Predávajúceho, predchádzanie vzniku škôd a kriminality, bezpečnosť a ochrana zdravia zamestnancov Predávajúceho a tretích strán, súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní) a to po dobu uvedenú ďalej v tomto článku VOP. Nejde o zmluvnú požiadavku na spracúvanie osobných údajov a pokiaľ si Kupujúci nepraje spracúvanie osobných údajov v tomto rozsahu, musí si zvoliť dodanie Tovaru formou doručenia (nie osobný odber). V prípade, ak Kupujúci nebude mať záujem tieto osobné údaje poskytnúť, nemôže si Tovar vyzdvihnúť osobne v niektorej z prevádzok Predávajúceho.

 

11.8      Poskytnutie osobných údajov v bode 11.4 písm. a) až e) je zákonnou, resp. zmluvnou, požiadavkou nevyhnutnou k uzavretiu Kúpnej zmluvy, t.j. k možnosti kúpy tovaru prostredníctvom e-shopu Predávajúceho prevádzkovaného na Webovej stránke. Ide o informácie povinné, ktoré musí uviesť každá osoba, ktorý hodlá nakupovať prostredníctvom Webovej stránky. Pokiaľ dotknutá osoba nemá záujem uvedené údaje poskytnúť Predávajúcemu, nie je možné uzavrieť Kúpnu zmluvu na diaľku prostredníctvom e-shopu prevádzkovaného na Webovej stránke (musí si príslušný tovar kúpiť osobne v rámci prevádzok Predávajúceho mimo e-shop). Poskytnutie osobného údaju uvedeného v bode 11.4 písm. f) VOP (číslo účtu, z ktorého bude platená kúpna cena Predávajúcemu) je dobrovoľné v prípade, ak Kupujúci hradí kúpnu bezhotovostne formou bankového účtu alebo platobnej karty; v prípade, ak si Kupujúci nepraje poskytnúť tieto osobné údaje Predávajúcemu, je povinný Tovar zaplatiť v hotovosti (na prevádzke Predávajúceho alebo v rámci dobierky Doručovateľovi).

 

 11.9     Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté:

 

 1. Doručovateľom (len v rozsahu meno, priezvisko, titul, dodacia adresa, príp. obchodné meno a miesto podnikania a telefonický kontakt),
 2. účtovným a daňovým poradcom Predávajúceho a príp. bankám a audítorom Predávajúceho (v rozsahu údajov uvedených na faktúrach),
 3. advokáti a exekútori,
 4. orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné oprávnené štátne orgány,
 5. dcérske spoločnosti Predávajúceho a iné spoločnosti so Skupiny KULLA,
 6. nadobúdatelia pohľadávok v prípade, ak na nich Predávajúci postúpi pohľadávky voči Kupujúcemu,
 7. poskytovateľom cloudových služieb pre Predávajúceho.

 

            Osobné údaje nebudú poskytované vyššie uvedeným kategóriám príjemcov automaticky a vždy, ale len ad hoc na základe existencie konkrétneho titulu, dôvodu či osobitnej skutočnosti. Napr. Doručovateľom v prípade, ak si Kupujúci nezvolí osobný odber Tovaru, orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom štátu na základe ich žiadosti alebo na základe odovzdania kamerového záznamu v prípade podozrenia zo spáchania priestupku alebo trestného činu, advokátom a exekútorom len v prípade vymáhania pohľadávok Predávajúceho, nadobúdateľom pohľadávok len v prípade ak Predávajúci postúpi jeho pohľadávky voči Kupujúcemu na tretiu osobu, účtovníkom, daňovým poradcom a audítorom len v prípade spracovania účtovných dokladov, ktoré sa týkajú Kupujúceho, poskytovateľom cloudových služieb v prípade, ak dáta/systém Predávajúceho alebo ich časť bude prevádzkovaná prostredníctvom externého cloudu, apod.

 

11.10    Osobné údaje dotknutej osoby budú Predávajúcim spracúvané vždy po nevyhnutnú dobu v súlade so zásadou minimalizácie osobných údajov a minimalizácie uchovávania osobných údajov. Vybrané osobné údaje budú  spracúvané dobu stanovenú platnými právnymi predpismi (napr. osobné údaje uvedené na faktúrach budú uchovávané po dobu 10 rokov po skončení roka, ktorého sa faktúry týkajú). Dĺžka uchovávania osobných údajov ďalej závisí od účelu, pre ktorý osobné údaje Predávajúci spracúva. Osobné údaje uvedené v objednávkach a dodacích listoch a súvisiace s Kúpnou zmluvou, uchováva Predávajúci za účelom ochrany jeho oprávnených záujmov a za účelom plnenia Kúpnej zmluvy do (i) dodania Tovaru Kupujúcemu, (ii) zaplatenia celej kúpnej ceny a DPH (podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr) a následne do uplynutia všetkých premlčacích lehôt týkajúcich sa práv a záväzkov súvisiacich s Kúpnou zmluvou a dodaním Tovaru, najmenej však po dobu 11 rokov od odovzdania Tovaru Kupujúcemu (skončenie objektívnej premlčacej lehoty pre náhradu škody a bezdôvodné obohatenie). Osobné údaje spracovávané výlučne na základe súhlasu (bez iného právneho základu) bude Predávajúci spracúvať len po dobu udelenia tohto súhlasu. Po skončení spracúvania osobných údajov ich Predávajúci zlikviduje. Vizuálne záznamy dotknutých osôb získané v rámci kamerového systému monitorovania priestorov Predávajúceho budú uchovávané po dobu 21 dní; v prípade, ak bude existovať dôvodne podozrenie, že došlo k spáchaniu priestupku alebo trestnému činu bude Predávajúci záznam uchovávať na potrebnú dobu pre účely priestupkového a trestného konania.

 

11.11    V prípade, ak v čase pred uplynutím lehoty podľa predchádzajúceho bodu tohto článku VOP (i) Kupujúci alebo tretia osoba uplatnila voči Predávajúcemu akýkoľvek právny nárok priamo či nepriamo súvisiaci s Kúpnou zmluvou alebo (ii) bolo v súvislosti s Kúpnou zmluvou zahájené súdne, správne, mimosúdne či rozhodcovské konania (bez ohľadu na osoby účastníkov), je Predávajúci oprávnený za účelom ochrany jeho oprávnených záujmov a uplatnenia jeho právnych nárokov spracúvať potrebné osobné údaje do úplného a nezvratného vysporiadania všetkých sporných nárokov, resp. do právoplatného rozhodnutia, ktorým sa skončia vyššie uvedené konania a do uplynutia premlčacej doby k výkonu príslušného rozhodnutia.

 

11.12    Dodávateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny v zmysle ZOOÚ a GDPR.

 

11.13    Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 

 1. požadovať prístup k osobným údajom,
 2. na opravu osobných údajov,
 3. na vymazanie osobných údajov,
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. na prenosnosť svojich osobných údajov,
 7. podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, resp. podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOÚ,
 8. kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak je výlučným právnym základom pre spracúvanie konkrétnych osobných údajov iba súhlas dotknutej osoby; odvolanie súhlasu v rozsahu osobných údajov, ktoré Predávajúci spracúva (aj) na základe iného právneho základu (napr. na základe osobitného zákona, z titulu plnenia Kúpnej zmluvy alebo ochrany oprávnených záujmov Dodávateľa) nie je účinné. Kupujúci berie na vedomie, že jeho osobné údaje, ktoré je Predávajúci oprávnený alebo povinný spracovávať na základe ustanovení osobitného zákona (napr. účtovných predpisov, atď.), v záujme plnenia predmetu Kúpnej zmluvy alebo na základe právneho základu ochrany oprávnených záujmov Predávajúceho, je Predávajúci oprávnený, príp. povinný, spracúvať aj naďalej k stanoveným účelom aj v prípade, ak Kupujúci odvolá jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

            Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť u Predávajúceho písomnou žiadosťou na kontaktoch uvedených v bode 11.2 tohto článku VOP. Pri riešení práv uplatnených dotknutou osobou a pri poskytovaní informácií dotknutej osobe bude Predávajúci postupovať podľa príslušných ustanovení ZOOÚ. Práva dotknutej osoby uvedené vyššie (najmä právo na výmaz osobných údajov a právo na odvolanie súhlasu) sú obmedzené ZOOÚ, osobitnými zákonmi (najmä účtovnými a daňovými predpismi) a povinnosťou plnenia predmetu Kúpnej zmluvy zo strany Predávajúceho.

 

11.14    Predávajúci v rámci svojej činnosti vykonáva profilovanie osobných údajov výlučne podľa (i) údajov o tovaroch a súvisiacich službách, ktoré si zákazníci od Predávajúceho objednajú, a (ii) podľa geografického miesta dodania tovaru alebo súvisiacich služieb zákazníkom.

 

11.15    Ďalšie náležitosti spracúvania osobných údajov môže Predávajúci uviesť aj v samostatnom dokumente zverejnenom na Webovej stránke.

Nepremeškajte novinky, akcie a zľavy!
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

                

O SPOLOČNOSTI

Partner:

 

 
Kde nás nájdete

Trnavská cesta 110/B
82101 Bratislava

   

 

Kontakt
+421 2 330 144 09, Po-Pia 8-16 hod.
 
Spracovanie osobných údajov môžete ovplyvniť úpravou svojich preferencií ochrany súkromia.